Thai App Center ขอแนะนำ คู่มือประชาชน

แอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยประชาชนสามารถ
– ค้นหาคู่มือประชาชนสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
– ดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น
– บันทึกคู่มือประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลัง
– ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นงานส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Download คู่มือประชาชน
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ คู่มือประชาชน โดย
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
www.vbpprecision.com

สนับสนุนการแนะนำ คู่มือประชาชน โดย
ทีพีพี พลาสติก
โรงงานผลิตถุงพลาสติกคุณภาพส่งออก