Thai App Center ขอแนะนำ คู่มือประชาชน

แอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยประชาชนสามารถ
– ค้นหาคู่มือประชาชนสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
– ดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น
– บันทึกคู่มือประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลัง
– ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นงานส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Download คู่มือประชาชน
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ คู่มือประชาชน โดย
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
www.vbpprecision.com

สนับสนุนการแนะนำ คู่มือประชาชน โดย
บริษัท ทรูเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
นำเข้าเครื่องจักร จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือช่าง เครื่องมือตัดเจาะ เครื่องมือแม่เหล็ก เครื่องจักรขนาดเล็ก อุปกรณ์เสริมเครื่องจักร อะไหล่แม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือขัดเงาและเจียร์ เครื่องมือช่าง