Thai App Center ขอแนะนำ ฟรีหมายเลข, การส่งข้อความ, SMS

รับหมายเลข HUSHED ของอเมริกาเหนือฟรี

Hushed –หมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งสาหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ
ทาให้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณเป็นหมายเลขโทรศัพท์แบบพกพาได้แบบไม่จากัดเพื่อที่คุณจะได้สามารถส่งข้อความหรือโทรสนทนาได้จากท่ัวทุกมุมโลก Hushed คือสุดยอดแอป โทรศัพท์ทางไกลสาหรับหมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้ง ต่อไปนี้คุณจะมีหมายเลขโทรศัพท์ท่ีมีค่าใช้จ่ายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ถูกที่สุดที่คุณจะสามารถกาจัดออกไปได้ ตลอดเวลา
เช่ือมต่อหมายเลขกับอุปกรณ์ Android ใดๆ และโทรออกด้วยแอปของเรา จากนั้นซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของคุณด้วยหมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วท้ิง “Hushed” เราขอเสนอ แผนการที่หลากหลายแบบ 7-วัน, 30-วัน, 90-วัน และ 365-วัน โดยเม่ือคุณทาการซ้ือหมายเลข Hushed แล้ว แต่ละหมายเลขจะมาพร้อมกับข้อความเสียงเฉพาะ รับหมายเลข Hushed ได้มากเท่าที่คุณต้องการและทาลายมันท้ิงเมื่อคุณใช้มันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### อยู่ในความเป็นส่วนตัว####
Hushed มีความเป็นส่วนตัว เช่ือถือไดแ้ ละปลอดภัย! รับหมายเลข Hushed ได้มากเท่าที่คุณต้องการและทิ้งมันได้ตลอดเวลา นึกถึง Hushed ในฐานะที่เป็นชั้นกรองความเป็นส่วนตัว สาหรับบ้านที่รักของคุณ เนื่องจากทุกหมายเลขที่คุณซื้อไปจะไม่มีทางทิ้งร่องรอยไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของคุณ ด้วย Hushed นี้ คุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเป็น: แจกหมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกันในการติดต่อทางธุรกิจ เพื่อนๆ คนรู้จัก หรือคนรัก

ไม่ต้องการถูกรบกวนระหว่างการทางานใช่ไหม เพียงแค่เก็บแอปไว้ในโหมดซ่อนตัวและส่งการโทรทั้งหมดตรงไปยังข้อความเสียงและปิดการแจ้งเตือนเท่านั้นเอง ใช้ฟีเจอร์การล็อก รหัสพินของเราเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือประวัติการโทรของคุณได้

ซ้ือหมายเลขHushedได้จากประเทศทั้งหมดนี้:สหรัฐอเมริกา,แคนาดา,ออสเตรเลีย,ออสเตรีย,เบลเยียม,สาธารณรัฐเช็ก,เดนมาร์ก,ฟินแลนด,์ ฝรั่งเศส,กรีซ,ฮ่องกง,ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, เนเธอร์แลนด,์ นิวซีแลนด,์ โปแลนด,์ โปรตุเกส, โรมาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , บาห์เรน, บัลแกเรีย, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอสโตเนีย, ลิทัวเนีย, มอลตา, เปรู, สโลวาเกีย, บราซิล, ไซปรัส, เอลซัลวาดอร์, ลัตเวีย, ลักเซมเบิร์ก, เม็กซิโก, เปอร์โตริโก และแอฟริกาใต้

ส่งและรับ SMS ส่วนตัวได้จาก สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ สหราชอาณาจักร เรากาลังดาเนินการเพ่ือให้สามารถเปิดใช้บริการ SMS ในประเทศอื่นๆ ได้ในเร็วๆ นี้

โทรศัพท์ฟรี, การส่งข้อความ, SMS, โทรศัพท์แบบใช้แล้วท้ิง, โทรศัพท์ใช้แล้วทิ้ง, การโทรส่วนบุคคล, ตัวบล็อกการโทร, วอทสแอป

Hushedเหมาะสาหรับกรณีที่คุณกาลังมองหางานใหม่และไม่ต้องการรับข่าวขยะจากบอร์ดงานทั้งหลาย!นอกจากนี้มันยังดเียี่ยมสาหรับโครงการต่างๆในขณะที่คุณอาจต้องเดินทาง
อยู่ต่างประเทศ! ตอนนี้คุณสามารถโพสต์หมายเลขของคุณบน รือเว็บไซต์สื่อทางสังคมอื่นๆ และสบายใจไดว้ ่าคุณไม่ต้องรับข่าวขยะอีกแล้ว!

ต่อไปนี้คุณไม่ต้องแจกหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของคุณให้กับใครๆ อีกต่อไป – อีกเลย เพียงแค่ใช้หมายเลขของ Hushed และอยู่ในความเป็นส่วนตัว

### หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ด้วยราคาเพื่อการแข่งขัน###
ไม่มีการคิดค่าบริการโทรข้ามแดนเมื่อใช้ Hushed! ง่ายๆ เพียงแค่ใช้แอปและอาศัยการเชื่อมต่อ WIFI หรือ 3G/4G/LTE ของคุณ และคุณก็จะเพลินไปกับการสนทนาที่คมชัด ขออภัย
ที่เราไม่มีการรองรับรหัสการส่งข้อความสั้นด้วยแนวทางเหล่านี้

### การกาหนดราคาที่โปร่งใส###
เราไม่ซ่อนการกาหนดราคาหรือปิดบังด้วยระบบความเชื่อถือ หมายเลขของ Hushed ทุกๆ หมายเลขมีต้นทุนสาหรับเรา ดังนั้นเราจึงขอบอกต่อในราคาต้นทุนที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย
คุณสามารถดูยอดคงเหลือของคุณได้ตลอดเวลาและดูประวัติค่าใช้จ่ายได้ นึกถึงหมายเลข Hushed ในฐานะที่เป็นโทรศัพท์แบบเติมเงิน โดยคุณฝากเงินไว้ในบัญชี และเราทาการหักออก
ตามการใช้งานของคุณโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณโทรออก (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) โดยสามารถเพิ่มเครดิตได้เมื่อคุณต้องการ

Download ฟรีหมายเลข, การส่งข้อความ, SMS
Android

สนับสนุนการแนะนำ ฟรีหมายเลข, การส่งข้อความ, SMS โดย