Thai App Center ขอแนะนำ สุขพอที่พ่อสอน

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Download สุขพอที่พ่อสอน
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ สุขพอที่พ่อสอน โดย
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด ผู้นำด้านออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน
ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด
www.proenserv.com

สนับสนุนการแนะนำ สุขพอที่พ่อสอน โดย
บริษัท ทรูเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
นำเข้าเครื่องจักร จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือช่าง เครื่องมือตัดเจาะ เครื่องมือแม่เหล็ก เครื่องจักรขนาดเล็ก อุปกรณ์เสริมเครื่องจักร อะไหล่แม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือขัดเงาและเจียร์ เครื่องมือช่าง