Thai App Center ขอแนะนำ สุขพอที่พ่อสอน

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Download สุขพอที่พ่อสอน
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ สุขพอที่พ่อสอน โดย
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด ผู้นำด้านออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน
ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด
www.proenserv.com

สนับสนุนการแนะนำ สุขพอที่พ่อสอน โดย
รับผลิตน้ำดื่มโรงเรียน บริการส่งน้ำดื่มโรงเรียน
น้ำดื่มโรงเรียน.com รับผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลทุกระดับชั้น สั่งผลิตน้ำดื่มโรงเรียนกับเรา สะดวก ง่าย และเร็ว รับผลิตน้ำดื่มโรงเรียนด้วยระบบและคุณภาพมาตรฐานสากล ผ่านกระบวนการรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Ultra Violet) และโอโซน (Ozone) น้ำดื่มโรงเรียน.com รับผลิตน้ำดื่มขนาด 350 600 1500 มล. น้ำดื่มโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และราคาไม่แพงสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ขอ อย.ให้ฟรี ออกแบบฉลากฟรี จัดส่งน้ำดื่มฟรีถึงโรงเรียนทุกสัปดาห์ หรือทุกวันก็ได้ สั่งผลิตน้ำดื่มกับเรา ครั้งแรก พร้อมจัดส่งได้ภายใน 30 วัน ครั้งต่อ ๆ ไป ส่งได้ภายใน 4 วัน หลังสั่ง สั่งผลิตน้ำดื่มโรงเรียน โทร 0991281676 http://www.น้ำดื่มโรงเรียน.com