Thai App Center ขอแนะนำ แสงสีขาว

แสงสีขาวเปิดหน้าจอของโทรศัพท์ของคุณในสีขาวคุณสามารถสร้างอารมณ์ที่มีความสุขในห้องของคุณด้วยแสงนี้

ใน app นี้คุณสามารถเปลี่ยนและเลือกโทนสีที่คุณต้องการเวลาที่คุณต้องการให้หน้าจอจะใช้งานและความสว่างของหน้าจอของคุณ

ทุกสีในแสงสีขาวที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพกระจ่างใส

Download แสงสีขาว

Android

สนับสนุนการแนะนำ แสงสีขาว โดย