Thai App Center ขอแนะนำ DBD e-Service

DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า และ บริการออนไลน์ ต่างๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติ
– สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน เช่น เลขทะเบียน ชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานะ คณะกรรมการของนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน งบแสดงสถานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน โดยสามารถค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล และสามารถบันทึกนิติบุคคลที่สนใจไว้ในหน้าจอได้ (Add favorite)
– สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์
– สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า
– สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ
– บริการออนไลน์ ต่างๆ เช่น การจองชื่อนิติบุคคล การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registtration) การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) การของหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา (DBD e-Service)
– มีระบบแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญ (Notifications)
– สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
– สามารถดูข้อมูลสถานที่ให้บริการ
– โปรแกรมรองรับการแสดงผลภาษาไทย
– บริการฟรี

Download DBD e-Service
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ DBD e-Service โดย
บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด
โรงงานผลิตสติกเกอร์คุณภาพส่งออก