Thai App Center ขอแนะนำ Gboard แป้นพิมพ์ของ Google

Gboard รวมทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ของ Google เอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเร็วและความน่าเชื่อถือ การพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน การพิมพ์ด้วยเสียง และอื่นๆ รวมถึงมี Google Search ในตัวด้วย ค้นหาและแชร์จากแป้นพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับไปใช้แอปอื่นอีกต่อไป

การพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน — พิมพ์ได้เร็วขึ้นด้วยการเลื่อนนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง

การพิมพ์ด้วยเสียง — พูดข้อความที่จะพิมพ์ได้ทุกที่ทุกเวลา

การเขียนด้วยลายมือ — เขียนตัวอักษรแบบตัวเขียนและตัวพิมพ์

ค้นหาและแชร์ — กด G เพื่อค้นหาและแชร์อะไรก็ได้จาก Google

การค้นหาอีโมจิ — ค้นหาอีโมจิที่ต้องการได้เร็วขึ้น

GIF — ค้นหาและแชร์ GIF เพื่อแสดงความรู้สึกที่ตรงใจคุณ

การพิมพ์หลายภาษา — ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างภาษาด้วยตนเองอีกต่อไป Gboard จะแก้ไขคำโดยอัตโนมัติและแนะนำคำจากทุกภาษาที่คุณเปิดใช้ไว้

Google แปลภาษา — แปลภาษาขณะพิมพ์ในแป้นพิมพ์

รองรับภาษาต่างๆ หลายร้อยภาษา เช่น
กรีก กันนาดา เกาหลี เขมร คุชราต เคิร์ด โคซา จีน (จีนกลาง จีนกวางตุ้ง และอื่นๆ) ฉัตติสครห์ ชวา ชิตตาโกเนียน เช็ก ซวานา ซาไรกิ ซุนดา ซูลู เซบัวโน โซโทใต้ โซโทเหนือ โซมาลี ญี่ปุ่น ดัตช์ เดคคาน ตุรกี เตกูลู ทมิฬ ไทย เนปาล บาวาเรีย เบงกอล ปัญจาบ เปอร์เซีย โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส พม่า พาชโต ฟิลิปปินส์ โภชปุรี มคธ มราฐี มลายู มาลายาลัม ไมถิลี ยูเครน เยอรมัน โยรูบา รัสเซีย โรมาเนีย เวียดนาม สเปน สวาฮีลี สิงหล สินธี อังกฤษ อัมฮาริก อัสสัม อาเซอร์ไบจาน อาหรับ อิกโบ อิตาลี อินโดนีเซีย อุซเบก อูรดู แอฟริคานส์ โอเดีย ฮินดี เฮาซา และอีกมากมาย ดูรายชื่อภาษาทั้งหมดที่รองรับได้ที่ https://goo.gl/fMQ85U

เคล็ดลับมือโปร
• การควบคุมเคอร์เซอร์ด้วยท่าทางสัมผัส: เลื่อนนิ้วไปตามแป้นเว้นวรรคเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
• การลบด้วยท่าทางสัมผัส: เลื่อนไปทางซ้ายจากแป้นลบเพื่อลบคำหลายคำอย่างรวดเร็ว
• ทำให้แถวตัวเลขพร้อมใช้งานตลอดเวลา (เปิดใช้ในการตั้งค่า → ค่ากำหนด → แถวตัวเลข)
• คำแนะนำสัญลักษณ์: แสดงคำแนะนำง่ายๆ ในแป้นเพื่อเข้าถึงสัญลักษณ์ด้วยการกดค้าง (เปิดใช้ในการตั้งค่า → ค่ากำหนด → กดค้างเพื่อใช้สัญลักษณ์)
• โหมดใช้มือเดียว: ตรึงแป้นพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายหรือขวาของหน้าจอในโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่
• ธีม: เลือกธีมให้แป้นมีขอบหรือไม่มีขอบเพื่อให้เหมาะกับคุณ

Download Gboard แป้นพิมพ์ของ Google
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Gboard แป้นพิมพ์ของ Google โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม