Thai App Center ขอแนะนำ iTranslate แปล ภาษา – แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ

iTranslate คือแอ็พการแปลและพจนานุกรมชั้นนำ แปลข้อความ เว็บไซต์ หรือเริ่มการสนทนาจากเสียงเป็นเสียงได้ง่ายๆ ในกว่า 100 ภาษา โหมดออฟไลน์ใหม่ของเราช่วยให้คุณสามารถใช้ iTranslate ได้ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องจ่ายค่าโรมมิ่งที่แพง

● ดูคำแปลในกว่า 100 ภาษา
● เลือกฟังคำแปลในเสียงผู้ชายหรือผู้หญิง
● สลับระหว่างภาษาถิ่นต่างๆ ไปมา
● พจนานุกรมพร้อมคำพ้องและความหมายต่างๆ
● แอ็พ Message App และแป้นพิมพ์เสริม
● การแปลทับศัพท์ การแบ่งปัน รายการโปรด ประวัติ และอีกมากมาย

คุณสมบัติเวอร์ชั่น PRO
● Lens: ใช้กล้องของคุณเพื่อแปลเมนู ป้าย และอื่น ๆ ได้ทันที
● โหมดการแปลออฟไลน์
● การสนทนาจากเสียงเป็นเสียง
● การแปลเว็บไซต์รวมทั้งส่วนขยาย Safari สุดเจ๋ง
● การผันคำกริยาในกาลต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTranslate PRO ได้ที่ https://www.itranslate.com

เป็นที่ชื่นชอบและเชื่อถือจากคนนับล้าน
● ดาวน์โหลด 50 ล้านครั้งและข้อความติชมใน App Store กว่า 100,000 ข้อความ!
● แอ็พดีที่สุดประจำปี 2015, ได้รับรางวัล Editor’s Choice, ได้รับคัดเลือกเป็น App Store Essentials
● “…ไม่เคยต้องเผชิญอุปสรรคทางภาษา”, Time.com
● “การแปลจากเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ”, Cult of Mac
● ได้รับการแนะนำอยู่บ่อยๆ ในโฆษณาของ Apple TV และใน App Store

ช่วยเหลือ
ดูที่ https://www.itranslate.com/support/ หรือติดต่อเราที่ [email protected]

ติดตามเราในทวิตเตอร์: https://twitter.com/iTranslateApp
“ถูกใจและแชร์” ในเฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/itranslateapp
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTranslate: https://www.itranslate.com

ภาษา/ภาษาถิ่นที่รองรับ:
แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาร์เซอร์ไบจาน, บาสก์, เบลารุส, เบงกาลี, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, มาลาวี, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟิลิปีโน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราต, ครีโอลเฮติ, ฮัวซา, ฮีบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาเลียน, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มราฐี, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, เซโซโท, สิงหล, สโลวัก, สโลวีเนีย, โซมาลี, สเปน, ซูดาน, สวาฮีลี, สวีเดน, ทาจิก, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อูรดู, อุสเบกิสถาน, เวียดนาม, เวลส์, ยิดดิช, โยรูบา, ซูลู

เพื่อดูข้อมูลรวมทั้งหมด กรุณาไปที่: https://itranslate.com/languages

Terms of Service:
https://www.itranslate.com/terms-of-service

ลิงก์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
https://www.itranslate.com/privacy-policy

คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้แอ็พ หากต้องการใช้โหมดออฟไลน์ คุณต้องดาวน์โหลดแพ็กเก็จภาษา

Download iTranslate แปล ภาษา – แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ iTranslate แปล ภาษา – แอพแปลเสียงพูด & ข้อความ โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม