Thai App Center ขอแนะนำ mhk5

Mahanakorn 5 เป็นทำเนียบรุ่น “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5” เพื่อใช้ในการติดต่อ กันระหว่าง ผู้ที่เข้าอบรม สามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละ ท่านเพื่อให้ สมาขิกท่านอื่นๆ รับรู้ และ สามารถทำการ จัดกิจกรรมระหว่างรุ่น ได้

Download mhk5
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ mhk5 โดย
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา
อาหารโต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ ราคาถูก เมนูอาหารหลากหลาย โทร 08 1019 9977