Thai App Center ขอแนะนำ my eService

my eService Version 1.1.2

แอปพลิเคชัน my eService Version 1.1.2 พร้อมตอบสนองความต้องการเฉพาะที่แตกต่างในแบบที่เป็นคุณ
เราช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดการบริการของผู้ใช้งานระบบ my 3G ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ที่สนใจได้ทุกที่ ทุกเวลา

รูปแบบการใช้งาน รองรับบริการต่างๆ ดังนี้

– ข้อมูลผู้ใช้งาน
– ประวัติการใช้งาน
– เติมเงิน
– โอนเงิน
– ชำระค่าบริการออนไลน์
– เปลี่ยนแพ็กเกจ
– เพิ่ม / ลบ รายการหมายเลข
– ข่าวและโปรโมชั่น
– ติดต่อเรา / ค้นหาเส้นทาง / แชท / Call center / e-mail
– ตั้งค่าการเปิด / ปิด 3G

การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน my eService Version 1.1.2
การทำงาน : รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Andriod 4.1 (jelly bean) ขึ้นไป
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต : อินเตอร์เน็ต 3G/EDGE/GPRS หรือ WIFI ใดๆ เพื่อใช้งาน

Download my eService
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ my eService โดย
ทีพีพี พลาสติก
โรงงานผลิตถุงพลาสติกคุณภาพส่งออก