Thai App Center ขอแนะนำ myRegis

myRegis แอพพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์​บริการ”my” ยืนยันตัวตนแบบอัตลักษณ์​
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Download myRegis
Android

สนับสนุนการแนะนำ myRegis โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย