Thai App Center ขอแนะนำ myRegis

myRegis แอพพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์​บริการ”my” ยืนยันตัวตนแบบอัตลักษณ์​
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Download myRegis
Android

สนับสนุนการแนะนำ myRegis โดย
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด
ผู้นำด้านออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด