Thai App Center ขอแนะนำ SME D Bank

SME Development Bank สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับตลาดปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้นผ่าน SME D Bank

Download SME D Bank
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ SME D Bank โดย
ส.แสงชัยพลาสแพ็ค
โรงงานผลิตถุงพลาสติกยอดนิยม