Thai App Center ขอแนะนำ KhunLook คุณลูก

คุณลูกเป็นแอปฯ สำหรับมือถือและแท็บเล็ต ที่พัฒนาโดยทีมผู้มีความหวังอันแรงกล้าที่จะให้เด็กไทยมีสุขภาพดี เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก
ผู้ปกครองสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและประสานการทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-5 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLook

หัวหน้าโครงการ
– ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลัชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาโดย
– คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (v.1-v.3)

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
– สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
– สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
– กระทรวงสาธารณสุข
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Download KhunLook คุณลูก
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ KhunLook คุณลูก โดย
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก น้ำดื่มแบรนด์ของคุณ เริ่มต้นง่าย ๆ