Thai App Center ขอแนะนำ สมุดบันทึก

☞☞☞ ความสามารถของแอปพลิเคชัน ☜☜☜

✍ บันทึกข้อความต่างๆ
✍ พิมพ์ข้อความอัตโนมัติด้วยเสียงพูด
✍ อ่านข้อความที่บันทึกได้
✍ กู้คืนบันทึกที่ลบทิ้งไปแล้วได้
✍ ค้นหาสิ่งที่บันทึก
✍ เปลี่ยนสีพื้นหลังภายในแอปพลิเคชัน
✍ เปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชันอัตโนมัติตามภาษาในโทรศัพท์

Download สมุดบันทึก
Android

สนับสนุนการแนะนำ สมุดบันทึก โดย
บริษัท ทรูเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
นำเข้าเครื่องจักร จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือช่าง เครื่องมือตัดเจาะ เครื่องมือแม่เหล็ก เครื่องจักรขนาดเล็ก อุปกรณ์เสริมเครื่องจักร อะไหล่แม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือขัดเงาและเจียร์ เครื่องมือช่าง