Thai App Center ขอแนะนำ สมุดบันทึก

☞☞☞ ความสามารถของแอปพลิเคชัน ☜☜☜

✍ บันทึกข้อความต่างๆ
✍ พิมพ์ข้อความอัตโนมัติด้วยเสียงพูด
✍ อ่านข้อความที่บันทึกได้
✍ กู้คืนบันทึกที่ลบทิ้งไปแล้วได้
✍ ค้นหาสิ่งที่บันทึก
✍ เปลี่ยนสีพื้นหลังภายในแอปพลิเคชัน
✍ เปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชันอัตโนมัติตามภาษาในโทรศัพท์

Download สมุดบันทึก
Android

สนับสนุนการแนะนำ สมุดบันทึก โดย
โต๊ะจีนเจี๊ยบโภชนา นครปฐม
โต๊ะจีนเจี๊ยบโภชนา นครปฐม ครบเครื่องเรื่องโต๊ะจีน 08 1902 1793