Thai App Center ขอแนะนำ IT Princess

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยที่อยู่ห่างไกลซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมถึงเด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้พิการ ตลอดจนเยาวชนในสถานพินิจและผู้ต้องขัง ให้ได้มีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียม
ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ITU Telecom World 2016 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเห็นควรรวบรวมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำเป็นหนังสือมัลติมีเดีย (M Book) ชุด เจ้าฟ้าไอที โดยจัดทำเป็น 7 ภาษา ประกอบด้วย ไทย อังกฤษ อารบิก จีน ฝรั่งเศส สเปน และรัสเซีย พร้อมภาษาเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน (ภาษามือ) เผยแพร่ในรูปแบบ Book Application เพื่อเผยแพร่ให้แก่พสกนิกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วโลก ได้รับทราบ สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิง รวมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Download IT Princess
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ IT Princess โดย
โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม บริการโต๊ะจีนทั่วอาเซียน ทุกงานเลี้ยง
www.supotfood.com

สนับสนุนการแนะนำ IT Princess โดย
ทีพีพี พลาสติก
โรงงานผลิตถุงพลาสติกคุณภาพส่งออก